Scroll down for Deutsch and English.


“Travel between like and dislike”.

Kunst ontstaat uit twijfel. Uit ‘zeker weten’ ontstaan producten.

De focus in mijn werk is gericht op de invloed van onvoorspelbaarheid en toeval in ons beeld van de werkelijkheid.
Mijn werk gaat over de vraag in hoeverre we ons hier bewust van zijn. Het gaat me om die momenten waar de verschillen ontstaan in
opvattingen en overtuigingen, waar we keuzes moeten maken omdat toevallige en onbeheersbare situaties ons hiertoe dwingen.
Zo ben ik in mijn werk steeds op zoek naar het spanningsveld tussen het vertrouwde en het onverwachte. Het spanningsveld tussen de dingen binnen onze comfortzone en wat er buiten valt.
Tegenstellingen die hieruit ontstaan zoals orde en chaos, schoonheid en verschrikking , pijn en verlossing alsook rust en onrust zijn daarmee vaste componenten in mijn werk.
De heftigheid die ze veroorzaken in het leven wil ik terugvinden in vorm en materiaal.
De relevantie van het materiaal en de techniek in de werken zit in hun evocatieve kracht, niet hun esthetische schoonheid: ik ben geïnteresseerd in
de onverwachte richtingen waarin ze onze gedachten sturen. Wat roept het beeld op? Een werk wordt voor mij interessant als een niet- benoembare twijfel in de betekenis
ruimte creëert voor meerduidige gedachten. Een gevoel van onvoltooidheid is hierin essentieel. Ontmanteling is hierin net zo constructief als opbouw.

De essentie van mijn beeldend onderzoek is op de eerste plaats de innerlijke noodzaak om voortdurend mijn perspectief in de beeldvorming te verleggen .
Geen jarenlang reproduceren van ooit eerder gevonden esthetische resultaten, maar juist het blijven onderzoeken van materiaal, vorm en hun zeggingskracht.
Vanuit de beeldmiddelen onze werkelijkheid blijven verkennen op zijn meervoudige betekenissen en het subjectieve karakter van ons kijken. Hoe stellig kan onze mening zijn en
wanneer zijn we bereid deze aan te passen aan nieuwe inzichten? Staan we open voor andermans visie? Zijn we in staat een andere werkelijkheid onder ogen te zien?
Hoe sterk is ons voorstellingsvermogen, hoe veerkrachtig onze tolerantie? Wanneer gaan we twijfelen aan onszelf? Ook het sterkste geloof wankelt op zeker moment.
Een schijnbaar tegenstrijdige veelzijdigheid in de aanpak typeert hiermee mijn werk. Ze toont echter het belang van voortdurende bevraging van standpunt en overtuiging.
Kunst niet als doel verkoopresultaten te produceren maar om het onderzoekmatige, analytische karakter van kunst te benadrukken en hiermee het kijkgedrag
van de toeschouwer te beïnvloeden.
Ik vermijd zo eenduidigheid in mijn beeldtaal. Het werk dwingt tot verder kijken dan de buitenkant die aan ons getoond wordt: niets staat vast, niets is blijvend.
Gemakzuchtige, discussieloos-mooi te vinden kunst heeft de lafheid van teveel suiker in de saus en te weinig azijnzure prikken op de tong. Kunst streelt niet alleen oppervlakkig de huid,
kunst prikt ook waar nodig dieper in de spier om meer lagen in de betekenis te ontwaren.

Mijn werken zijn geen poging om de wereld te verklaren. Mijn doel is het vertrouwde te betwijfelen, de betrekkelijkheid van onze overtuiging in te zien en daarmee ons blikveld te verbreden.
Regelmatig twijfelen aan onze overtuiging kan geen kwaad. Uiteindelijk gaat het om de nieuwe inzichten die we er mee verwerven.

"Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth".
(Marcus Aurelius)


Deutsch

Kunst entsteht aus Zweifel. Aus ‘Sicher wissen ’ entstehen Produkten.

Der Fokus meiner visuellen Arbeit liegt auf dem Einfluss zufälliger Ereignisse, auf die wir keine Kontrolle haben.
Ich interessiere mich für die unvorhersehbaren Momente im Leben, die unser selbst geschaffenes Bild der Welt verzerren und die Perspektive auf die Realität beeinflussen.
Ich beschäftige mich mit den Momenten, , in denen die Unterschiede in Meinungen und Überzeugungen auftauchen, in den Momenten, in denen wir Entscheidungen treffen müssen,
weil zufällige und unkontrollierbare Situationen uns dazu zwingen.
In meinen Arbeiten suche ich also immer nach der Spannung zwischen dem Vertrauten und dem Unerwarteten.
Gegensätze, die sich daraus ergeben, wie Ordnung und Chaos, Frieden und Ruhe, Schmerz und Erlösung, Schönheit und Schrecken sind daher feste Bestandteile meiner Arbeit.
Ich möchte die Heftigkeit, die diesen Gegensätzen im Leben verursachen, zurückfinden in Form und Material.
Von den Arbeiten, die ich in Form und Material finde, interessiert mich die unerwartete Richtung, in die sie unsere Gedanken lenken.
Ein Werk wird für mich interessant als eine nich-identifizierbarer Zweifel in der Bedeutung des Kunstwerkes Raum schafft für widersprüchliche Gedanken.
Ein Gefühl der Unvollständigkeit ist dabei essentiell. Abriss ist genauso konstruktiv wie Aufbau.

Das Wesentliche meiner Forschung ist in erster Linie die innere Notwendigkeit, die Perspektive und Bildgebung ständig zu verändern.
Keine jahrenlange Wiederholung von jemals gefundene ästhetische Ergebnisse, aber weiterhin Form und Ausdruckskraft untersuchen.
Ständig die Realität in ihren vielfältigen Bedeutungen erforschen und immer das Subjektive in unserem Blick hinterfragen.
Wie überzeugt kann unsere Meinung sein,und wann sind wir bereit, sie an neue Erkenntnisse anzupassen?
Sind wir offen für die Vision anderer Menschen? Können wir uns einer anderen Realität vorstellen?
Wie stark ist unsere Vorstellungskraft, wie federnd unsere Toleranz?
Wann werden wir uns selbst zweifeln? Zu einem bestimmten Zeitpunkt schwankt auch der stärkste Glaube.
Eine scheinbar widersprüchliche Vielseitigkeit im Ansatz kennzeichnet hierdurch meine Arbeit. Es zeigt jedoch die Wichtigkeit der ständigen Befragung von Standpunkt und Überzeugung.
Auf diese Weise vermeide ich Eindeutigkeit in meiner Bildsprache und zwingt die Arbeit dazu, über das Äußere hinauszuschauen, das uns gezeigt wird.
Mühelose, Discussion-lose ästhetische Kunst hat die Feigheit von zu viel Zucker in der Sosse und zu wenig Essigsäure Stiche auf der Zunge. Kunst streichelt nicht nur die Haut oberflächlich,
Kunst dringt auch wo notwendig tiefer in den Muskel ein, um mehr Schichten in der Bedeutnung zu entdecken.

Nichts ist sicher, nichts ist permanent.
Meine Arbeiten sind kein Versuch, die Welt zu erklären, sondern die Relativität einer Überzeugung sichtbar zu machen und dadurch unseren Horizont zu erweitern.

"Alles, was wir hören, ist eine Meinung, keine Tatsache. Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit ".
(Marcus Aurelius)


English

"Travel between like and dislike".

Art originates from doubt. Out of 'certainty' only 'products' arise.

The focus in my work is on the influence of unpredictability and chance in our view of reality.
My work is about the extent to which we are aware of this. I am interested in those moments where the differences arise
on views and convictions, where we have to make choices because accidental and uncontrollable situations force us to do so.
Therefor I am always looking for the tension between the familiar and the unexpected. The tension between things within our comfort zone and what is outside the comfort zone.
Opposites that arise from this, such as order and chaos, beauty and horror, pain and redemption as well as peace and unrest, are fixed components of my work.
In form and material I want to find the vehemence they cause in life.
The relevance of the material and the technique in the works is in their evocative power, not their aesthetic beauty: I am interested in the unexpected directions
in which they send our thoughts. What does the image evoke? A work becomes interesting to me as a non-identifiable doubt in its meaning creates space for ambiguous thoughts.
A sense of incompleteness is essential in this. Dismantling is just as constructive as building up.

The essence of my visual research is in the first place the inner necessity of constantly shifting my perspective on imaging.
Not years of reproducing previously found aesthetic results, but rather continuing to investigate material, form and their expressiveness.
I continue to explore our reality from the visual means on its multiple meanings and the subjective character of our vision. How certain can our opinion be and when are we willing
to adapt it to new insights? Are we open to other people's vision? Are we able to face another reality?
How strong is our imagination, how resilient our tolerance? When are we going to doubt ourselves? Even the strongest belief waveres at a certain moment.
An apparently contradictory versatility in the approach typifies my work. However, it shows the importance of constant questioning of standpoint and conviction.
Art has not as a goal to produce sales results but to emphasize the research-based, analytical character of art and thus influence the viewing behavior of the viewer.
Thus I avoid unambiguity in my imagery. The artwork forces us to look beyond the outside that is shown to us: nothing is certain, nothing is permanent.
Easy-going, thoughtlessly beautiful art has the cowardice of too much sugar in the sauce and too little vinegar- sour stings on the tongue. Art caresses not only the skin superficially,
art also penetrates deeper into the muscle where necessary to discover more layers in the meaning.
My artworks are not an attempt to explain the world. My goal is to question the trusted, to see the relativity of our convictions and to broaden our horizons.
Regular doubts about our conviction will not hurt. In the end it is all about the new insights that we acquire with it.

"Everything we hear is an opinion, not a fact, everything we see is a perspective, not the truth." (Marcus Aurelius)